بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 32,118 88.83 66,275 78.86 92,804 91.09 95,989 94.55
اوراق مشارکت 4,303 11.9 12,362 14.71 2,299 2.26 0 0
سپرده بانکی 8,894 24.6 3,914 4.66 4,863 4.77 3,726 3.67
وجه نقد 49 0.14 5 0.01 8 0.01 0 0
سایر دارایی ها -9,538 -26.38 1,489 1.77 1,909 1.87 1,812 1.78
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 18,392 50.87 31,189 37.11 38,403 37.69 40,685 40.07