جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 69,287 102.72 344,894 83.88 564,420 82.85 604,988 89.26
اوراق مشارکت 3,283 4.87 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 12,091 17.92 65,032 15.82 115,114 16.9 70,171 10.35
وجه نقد 52 0.08 208 0.05 81 0.01 81 0.01
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 182 0.27 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -17,443 -25.86 1,019 0.25 1,634 0.24 2,560 0.38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 28,493 42.24 115,293 28.04 196,986 28.92 194,434 28.69