جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 43,619 96.57 139,948 86.74 139,257 78.91 142,015 81.39
اوراق مشارکت 3,760 8.32 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 9,135 20.23 16,037 9.94 33,778 19.14 29,650 16.99
وجه نقد 44 0.1 7 0 17 0.01 5 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -11,630 -25.75 5,347 3.31 3,429 1.94 2,820 1.62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 21,931 48.55 50,393 31.23 55,586 31.5 57,839 33.15