بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 39,643 95.09 119,511 91.13 138,753 94.19 143,197 93.22
اوراق مشارکت 3,909 9.38 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 8,694 20.85 5,929 4.52 2,836 1.93 4,037 2.63
وجه نقد 45 0.11 4 0 2 0 0 0
سایر دارایی ها -10,861 -26.05 5,696 4.34 5,727 3.89 6,372 4.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,661 49.56 43,750 33.36 46,823 31.78 47,926 31.2