جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 363,715 111.29 1,589,799 82.69 1,659,257 82.74 1,511,295 81.25
اوراق مشارکت 2,709 0.83 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 43,567 13.33 302,393 15.73 317,360 15.82 324,893 17.47
وجه نقد 657 0.2 1,929 0.1 1,634 0.08 27 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 130 0.04 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -83,957 -25.69 28,366 1.48 27,255 1.36 23,747 1.28
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 124,932 38.23 580,035 30.17 617,199 30.78 586,999 31.56