بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 35,434 91.95 98,246 91.11 106,339 91.37 106,133 85.36
اوراق مشارکت 4,100 10.64 1,161 1.08 0 0 0 0
سپرده بانکی 8,802 22.84 5,726 5.31 6,974 5.99 12,151 9.77
وجه نقد 47 0.12 10 0.01 8 0.01 50 0.04
سایر دارایی ها -10,139 -26.31 2,685 2.49 3,063 2.63 6,007 4.83
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 19,529 50.68 40,831 37.87 43,434 37.32 40,793 32.81