جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 49,358 98.74 155,052 84.9 159,173 84.28 147,106 82.96
اوراق مشارکت 3,574 7.15 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 9,507 19.02 23,025 12.61 22,155 11.73 27,865 15.72
وجه نقد 43 0.09 23 0.01 49 0.03 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -12,710 -25.43 4,538 2.48 7,482 3.96 2,342 1.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 24,174 48.36 64,754 35.45 73,899 39.13 68,894 38.85