ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی بلوار نلسون ماندلا، بلوار گل آذین شماره 23 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزي - تهران 1 بلوار نلسون ماندلا، بلوار گل آذین شماره 23 84341000
2 غدیر 101
3 آیت اله کاشانی 116
4 ظفر 120
5 اسفندیار 124
6 بهشتی 127
7 نفت 142
8 پارک ساعی 152
9 صنعتی شریف 153
10 فرشته 163
11 سرو غربی 176
12 مقدس اردبیلی 202
13 نیرو هوائی 206
14 دیباجی 210
15 سه راه یاسر 220
16 کارگزاری تامین سرمایه نوین شعبه اصفهان 4022
17 کارگزاری تامین سرمایه نوین شعبه شیراز 4023
18 کارگزاری تامین سرمایه نوین شعبه بوشهر 4024
19 کارگزاری تامین سرمایه نوین شعبه کرمانشاه 4025
20 کارگزاری تامین سرمایه نوین شعبه همدان 4026
21 کارگزاری تامین سرمایه نوین شعبه مشهد 4027
22 کارگزاری تامین سرمایه نوین شعبه اردبیل 4028
23 کارگزاری تامین سرمایه نوین شعبه رشت 4029
24 کارگزاری تامین سرمایه نوین شعبه کیش 4030
25 شرکت تامین سرمایه نوین 4031 بلوار نلسون ماندلا، بلوار گل آذین شماره 23
26 کارگزاری تامین سرمایه نوین 4032 بلوار نلسون ماندلا، بلوار گل آذین شماره 23