امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق میعاد ایرانیان در تاریخ 1393/03/24 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر هزینه ها مجمع مورخ 1399/12/24
تغییر هزینه نرم افزار مجمع مورخ 1399/06/11
تغییر هزینه نرم افزار صندوق براساس مجمع 1398/02/29
تغییرات امیدنامه بر اساس مجمع 1395/11/23
تغییرات امیدنامه بر اساس مجمع 1395/05/24
تغییر بندهای 2/2، 2/3، 3/2 و 9/3 براساس مجمع 1397/03/13
تغییر حسابرس براساس مجمع 1396/12/07
تغییر ماده 10 درخصوص افزایش سقف صندوق براساس مجمع 1397/06/05