دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانك اقتصاد نوين 450,000 %45.00
2 بیمه ملت 300,000 %30.00
3 شركت تامين سرمايه نوين 250,000 %25.00