اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/07
کل خالص ارزش دارائی ها 637,682,728,135 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,678,486 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,678,486 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,720,736 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 112,298

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/05

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

شركت تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

سحر فرهمندي، فرشته فلاح اقبال پور، مرتضي احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان