تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق

رکن ضامن نقدشوندگی صندوق از بانک اقتصاد نوین به شرکت تأمین سرمایه نوین تغییر یافت.