تمدید فعالیت صندوق

سرمایه‌گذاران محترم فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری میعاد ایرانیان به مدت 3 سال تمدید گردید