تغییر حسابرس، مدیر ثبت، محل اقامت صندوق و تغییر حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به مؤسسه حسابرسی آزموده کاران تغییر یافت. 

مدیر ثبت صندوق از بانک اقتصاد نوین به شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین تغییر یافت. 

محل اقامت صندوق به بلوار نلسون ماندلا، بلوار گل آذین، شماره 23 تغییر یافت. 

به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و مؤسسان، هر سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل یک واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد.