تمدید فعالیت صندوق

سرمایه‌گذاران محترم فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری میعاد ایرانیان به مدت شش ماهه تمدید گردید