برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ميعاد ايرانيان

به استحضار سهامداران ممتاز و اركان صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ميعاد ايرانيان مي‌رساند، مجمع صندوق مذكور در تاريخ ٢٧/٠٨/١٣٩٣ ساعت ١٥ در محل شركت تامين سرمايه نوين برگزار خواهد شد.