تغییر محل اقامت صندوق

محل اقامت صندوق به آدرس" بلوار نلسون ماندلا، بلوار گل آذین، پلاک ٢٣، شرکت تأمین سرمایه نوین" تغییر یافت.