اخبار

عنوان تاریخ درج
شرایط جدید برای صدور واحدهای صندوق 1399/09/19
تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق 1399/07/27
آگهی دعوت به مجمع مورخ 99.06.11 1399/05/28
دعوت به مجمع تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق 1399/05/06
دعوت به مجمع صندوق 1399/02/14 1399/02/03
برگزاری مجمع سالانه 1398/11/21
تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی آزموده کاران به موسسه حسابرسی بیات رایان 1398/01/24
سود دوره‌ای 1397/09/19
تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق 1397/06/03
تمدید فعالیت صندوق 1397/05/13
سود دوره ای 1397/03/21
تغییر حسابرس، مدیر ثبت، محل اقامت صندوق و تغییر حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری 1397/01/19
پرداخت سود دوره‌ای 1396/09/20
تمدید فعالیت صندوق 1396/06/15
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1396/06/07
تغییر محل اقامت صندوق 1395/08/05
پرداخت سود دوره‌اي 1395/03/18
پرداخت سود دوره ای 1395/03/18
برگزاری مجمع 1394/11/19
پذیرش درخواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری 1394/01/22
تغییر متولی صندوق 1393/11/14
برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ميعاد ايرانيان 1393/08/11