مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/24- سال مالی 1400/01/31
صورت حاضرین مجمع مورخ 1399/12/24 1399/12/25
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/12/24 1399/12/13
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/11- تجزیه واحدها 1399/07/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/11- تغییر هزینه ها 1399/07/16
صورت حاضرین مجمع مورخ1399/06/11 1399/06/11
صورتحاضرین مجمع مورخ1399/05/11 1399/05/11
صورتجلسه مجمع تغییر متولی مورخ 1399/02/14 1399/02/30
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1399/02/14 1399/02/30
صورتحاضرین مجمع مورخ 1399/02/14 1399/02/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/29 1398/03/11
صورتحاضرین مجمع 1398/02/29 1398/02/29
صورتجلسه مجمع 1397/12/11 سال مالی، حق الزحمه حسابرس 1397/12/22
صورت حاضرین مجمع 1397/12/11 1397/12/11
صورتجلسه مجمع 1397/06/05 درخصوص افزایش حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق 1397/06/25
صورتجلسه مجمع 1397/03/13 تغییرات بندهای امیدنامه صندوق 1397/06/11
صورتجلسه مجمع 1397/03/13 تغییر ضامن نقدشوندگی، تغییرات بندهای امیدنامه 1397/06/04
صورتجلسه مجمع 1397/04/19 تمدید فعالیت 1397/05/13
صورتجلسه مجمع 1397/03/13 تغییر ضامن نقدشوندگی 1397/03/30
صورتجلسه مجمع 1397/03/13 تمدید فعالیت صندوق 1397/03/30
تغییر حسابرس، مدیر ثبت، محل اقامت صندوق و تغییر حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری 1397/01/19
صورتجلسات مورخ 1396/12/07 مجامع تمدید، سال مالی، تغییر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری و تغییر مدیر ثبت و حسابرس صندوق 1396/12/27
صورتجلسه مجمع 1396/05/30 تمدید فعالیت صندوق 1396/06/15
صورتجلسه مجمع 1396/05/07تغییر حد نصاب سرمایه‌گذاری 1396/06/07
مجمع مورخ 1395/11/23-بند اساسنامه 1396/01/26
مجمع مورخ 1395/11/23-بند امیدنامه 1396/01/26
مجمع مورخ 1395/05/24- بند امیدنامه 1395/07/11
مجمع مورخ 1394/12/08 1395/07/06
مجمع مورخ 1395/05/24- بند اساسنامه 1395/06/17
مجمع مورخ 1394/12/08 1395/01/21
مجمع مورخ 27 آبان 1393- تغییر متولی 1393/11/14
مجمع موسس 1393/07/28