صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
اصلاحیه صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/09/30 - حسابرسی شده 1400/01/15
اصلاحیه صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/09/30 - حسابرسی شده 1400/01/14
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/12/30 1400/01/10
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/30 1399/12/09
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/09/30 - حسابرسی شده 1399/11/21
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/10/30 1399/11/07
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/30 1399/10/08
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/08/30 1399/09/09
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1399/06/31 1399/07/29
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/06/31 1399/07/29
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/06/31 1399/07/06
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/04
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1399/03/31 - با تایید حسابرس 1399/05/14
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/04/28
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/04/28
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/03/31 1399/04/08
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/02/31 1399/03/07
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/01/31 1399/02/08
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/02/03
صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/02/03
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق میعاد ایرانیان 1398/11/30 1398/12/10
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/09/30 با تأیید متولی و اظهارنظر حسابرس 1398/11/16
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1398/10/30 1398/11/08
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/09/30 1398/11/02
صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1398/09/30با تأیید متولی 1398/11/02
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1398/09/30 1398/10/04
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1398/08/30 1398/09/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 ام مهرماه 1398 1398/08/08
گزارش عملکرد برای دوره مالی نهماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/08/01
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/08/01
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 1398/07/06
صورت وضعیت صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1398/05/31 1398/06/06
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خردادماه 1398 1398/05/15
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1398/04/31 1398/05/08
صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 1398/03/31 با تأیید متولی 1398/04/29
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1398/03/31 1398/04/04
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1398/02/31 1398/03/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1398/01/31 1398/02/10
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/02/07
صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به 1397/12/29با تأیید متولی 1398/02/07
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان 1397/12/29 1398/01/20
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1396/10/30 1397/12/15
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1396/09/30 1397/12/15
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1397 1397/11/16
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/09/30 (اصلاحی) 1397/11/15
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1397/10/30 1397/11/09
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/09/30 1397/10/26
صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1397/09/30 با تأیید متولی 1397/10/26
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1397/09/30 1397/10/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1397/07/30 1397/08/09
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/08/01
صورت‌های مالی دوره نه ماهه منتهی به 1397/06/31 با تأیید متولی 1397/08/01
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1397/06/31 1397/07/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مردادماه 1397 1397/06/10
صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 1397/03/31 با تأیید متولی و گزارش حسابرس 1397/05/30
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/30
صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 1397/03/31 با تأیید متولی 1397/04/30
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1397/03/31 1397/04/10
صورت وضعیت پروتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1397/01/31 1397/02/10
صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به 1396/12/29 با تایید متولی 1397/02/04
گزارش عملکرد برای سه ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/04
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1396/12/29 1397/01/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق میعاد ایرانیان منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1396/09/30 با تأیید متولی و اظهارنظر حسابرس 1396/11/11
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1396/09/30 با تأیید متولی 1396/10/24
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/07/30
صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 1396/06/31 با تایید متولی 1396/07/26
صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 1396/03/31 با گزارش حسابرس 1396/05/24
صورت‌های مالی دوره شش ماهه با تأیید متولی منتهی به 1396/03/31 1396/04/31
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/04/31
صورت مالی سه ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/02/02
گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/02/02
صورت مالی سالانه منتهی به 1395/09/30 -حسابرسی 1395/11/25
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 30/09/1395 1395/10/26
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1395 1395/10/26
صورت مالی نه ماهه منتهی به 1395/06/31- حسابرس 1395/08/03
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1395/06/31 1395/08/03
صورت مالی شش ماهه منتهی به 1395/03/31-با گزارش حسابرس 1395/04/30
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/29
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/22
صورت مالی شش ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/19
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1394/12/29 1395/01/31
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1394/12/29 1395/01/24
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 30/90/1394 1394/10/19
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1394 1394/10/15
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31/06/1394 1394/07/18
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 31/06/1394 1394/07/11
صورت مالی شش ماهه منتی به 31/03/1394 با گزارش حسابرس 1394/05/12
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31/03/1394 1394/04/14
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31/03/1394 1394/04/10
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 29/12/1393 1394/02/08
صورتهای مالی 3 ماه و 27 روزه منتهی به 30/09/1393 با گزارش حسابرس 1393/12/11
صورتهای مالی 3 ماه و 27 روزه منتهی به 30/09/1393 1393/11/14
گزارش عملکرد 3 ماه و 27 روزه منتهی به 30/09/1393 1393/11/11
صورتهاي مالي 27 روزه منتهي به 31/06/1393 با تاييد متولي 1393/08/05
گزارش عملكرد 27 روزه منتهي به 31/06/1393 1393/07/28
صورتهاي مالي 27 روزه منتهي به 31/06/1393 1393/07/27